Terms & Conditions

English Version (Nederlands below)

Our moving and packing service is charged at our current rate per hour, unless specified otherwise in your service agreement. We can provide a non-biding estimate but the final charges will be based upon the actual duration of the move and service provided. We can add additional charges if any of the following have not been taken into account:

a) Our costs increase because of currency fluctuations or changes in taxation or freight charges beyond our control;

b) We supply any additional services, including dismantling or assembling unit-furniture (flat-pack), fitments or fittings; disconnecting or reconnecting appliances, fittings or equipment.

c) There are delays outside our reasonable control;

d) The stairs, lifts or doorways are inadequate or the approach is unsuitable for our vehicles, causing extra work to our crews;

e) Any parking or other fees or charges that we have to pay in order to carry out our service on your behalf.

f) Charges for customs inspection or demurrage.

g)  This is an estimated price based on either surveyed volume or inventory list provided by the client, final charges could change based on  increase of decrease of final packed volume;

 

Customer’s responsibility during removal.

It will be customer’s sole responsibility to:

a) Ensure that nothing is taken away in error or left behind;

b) Obtain at your own expense all documents necessary for the removal to be completed;

c) Take responsibility for security of your goods at the departure and destination points by being present yourself or asking someone to represent you;

d) Adequately prepare and stabilize all appliances prior to their removal;

e) Pay for any necessary parking facilities

d) Declare itemized valued inventory list (inc. content of every box)

e) Preparing the property and goods for the removal, including but not limited to disconnecting all appliances and electronic equipment and emptying and de-frosting any fridges and freezers and where we are not packing, taking all steps to ensure that the goods are packed, packaged and labelled in such manner that  they can withstand normal handling during their removal;

g) Advising us if you consider that it will not be possible for vehicles typically used for household removals to be able to park within 20 meters of the door of the property or if access to property is inadequate for the free and easy movement of the goods into and within the property.

 

Exclusion of liability

We shall not be liable for loss or damage as a result of:

a) Normal wear and tear, natural or gradual deterioration, leakage or evaporation that includes       goods left within furniture or appliances

b) Moving goods under your express instruction against our advice

c) For any goods which have a pre-existing or are inherently defective.

d) Changes caused by atmospheric conditions such as dampness, mould, rusting etc.

e) For any goods in wardrobes ,drawers ,appliances or in a package ,box, carton or  case

not packed and unpacked by us.

f) For electrical or mechanical derangement to any appliance ,instrument, clock ,computer or any other equipment unless there is evidence of related external damage

g) Fire of explosion.

We do not accept any liability for goods confiscated, seized, removed or damaged by Customs Authorities or other Government Agencies.

 ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze verhuis- en inpakdienst wordt berekend op basis van ons huidige uurtarief, tenzij anders aangegeven in uw dienstverleningsovereenkomst. Wij kunnen u een niet bindende begroting bieden maar de uiteindelijke kosten zullen op de daadwerkelijke duur van de verhuizing en de geleverde dienst worden gebaseerd. Wij kunnen aanvullende kosten in rekening brengen indien er geen rekening is gehouden met één van de onderstaande situaties:

a) Onze kosten buiten onze macht hoger worden ten gevolge van wisselkoersfluctuaties of wijzigingen in belastingtarieven of verzendingskosten;

b) Wij aanvullende diensten leveren, inclusief het demonteren en monteren van combinatiemeubels (flat-pack), accessoires en armaturen, het afsluiten en opnieuw aansluiten van apparaten, armaturen of outillage;

c) Er buiten onze macht vertragingen optreden;

d) De trappen, liften of deuren ontoereikend zijn of de toegang niet geschikt is voor onze voertuigen waardoor onze teams extra werk moeten verrichten;

e) Parkeer- of andere kosten en tarieven die wij moeten betalen om onze dienst aan u te kunnen uitvoeren;

f) Kosten voor douane-inspectie of overliggeld;

g) Dit een begrootte  prijs betreft op basis van het opgemeten volume of op een inventarislijst door de klant ter beschikking gesteld; de uiteindelijke kosten kunnen wijzigen op basis van een verhoging of een verlaging van het uiteindelijke ingepakte volume.

 

Verantwoordelijkheid van de klant tijdens de verhuizing

Het valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om:

a) zeker te stellen dat niets per ongeluk wordt meegenomen of achtergelaten;

b) op eigen kosten alle documenten voor het voltooien van de verhuizing te verkrijgen;

c) verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de goederen op de plaatsen van vertrek en bestemming door in persoon aanwezig te zijn of iemand te vragen u te vertegenwoordigen;

d) nauwkeurig alle apparaten voor de verhuizing voor te bereiden en te stabiliseren;

e) voor noodzakelijke parkeerfaciliteiten te betalen;

d) een gespecificeerde inventarislijst te verstrekken (inclusief inhoud van iedere doos);

e) eigendommen en goederen voor te bereiden voor de verhuizing, inclusief maar niet beperkt tot het ontkoppelen van alle apparaten en elektronische apparatuur en het leegmaken en ontdooien van koelkasten en vriezers en als wij niet voor het inpakken zorgdragen alle stappen te nemen om zeker te stellen dat goederen worden ingepakt, verpakt en geëtiketteerd op een dusdanige wijze dat deze normale behandeling tijdens de verhuizing kunnen weerstaan;

g) ons te adviseren als u denkt dat voertuigen die normaal voor een particuliere verhuizing worden gebruikt niet binnen 20 meter van de deur van het pand kunnen parkeren of als toegang tot het pand ongeschikt is voor de vrije en eenvoudige stroom aan goederen het pand in en binnen het pand.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van:

a) normale slijtage, natuurlijke of geleidelijke verslechtering, lekkage of verdamping, inclusief goederen die in meubels of apparaten worden achtergelaten;

b) het op uw uitdrukkelijk aangeven tegen ons advies in verplaatsen van goederen;

c) goederen met een eerder bestaand gebrek of die inherent gebrekkig zijn;

d) wijzigingen veroorzaakt door atmosferische omstandigheden, zoals vochtigheid, schimmel, roest, enz.;

e) goederen in kledingkasten, laden, apparaten of in een verpakking, doos, kartonnen doos of kist niet door ons ingepakt en uitgepakt;

f) elektrische of mechanische storing van een apparaat, instrument, klok, computer of andere outillage, tenzij er bewijs is van aanverwante externe schade;

g) brand of explosie.

Wij accepteren  geen aansprakelijkheid voor goederen die door Douaneautoriteiten of andere Overheidsinstellingen worden geconfisqueerd, in beslag worden genomen, worden verwijderd of worden beschadigd.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*